پرواز http://posthasta.mihanblog.com 2018-04-20T22:19:52+01:00 text/html 2018-04-09T04:55:36+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza روش اندازه گیری میزان بارندگی http://posthasta.mihanblog.com/post/188 <font face="Mihan-IransansBold" size="6"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><font color="#990000">اندازه گیری میزان </font><font color="#000099">بارندگی<br></font></font></font></font><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BBCNassim; font-size: 18px;">اگر شما نیز میخواهید بدانید که بارش را چگونه اندازه گیری می کنند و مقدار بارش اعلام شده از طرف ایستگاههای هواشناسی بر سااس میلی متر به چه معناست یا خودتان قصد اندازه گیری آن را دارید با ما همراه باشید.</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/2013-10-14_12_27_49_National_Weather_Service_Standard_Rain_Gauge.JPG/220px-2013-10-14_12_27_49_National_Weather_Service_Standard_Rain_Gauge.JPG" alt=""></div> text/html 2018-01-12T16:49:07+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza کوهنوردی وفواید آن http://posthasta.mihanblog.com/post/187 <div style="text-align: justify; direction: rtl;"><h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa" style="background: none; font-weight: normal; margin: 0px 0px 0.25em; overflow: visible; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-size: 1.8em; line-height: 1.3; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; text-align: start;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">کوهنوردی</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">یکی از</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4" title="ورزش" style="font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px; background: none; text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128);">ورزش‌ها</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">یا از جمله تفریحات است. برای برخی نیز کوهنوردی به عنوان شغل اصلی یا بخش الزامی شغل اصلی است.</span></h1><h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa" style="background: none; font-weight: normal; margin: 0px 0px 0.25em; overflow: visible; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-size: 1.8em; line-height: 1.3; font-family: Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; text-align: start;">پیمایش مسیرهای فنی در کوهستان، با استفاده از ابزارهای فنی و درگیر شدن با مسیرهای سنگی و یخی را کوه نوردی می‌نامند. کوه‌پیمایی به معنای راه پیمایی در کوه است و با کوه نوردی تفاوت دارد. به بالا رفتن یا پایین آمدن به صورت پیاده از ارتفاعات طبیعی کوه‌پیمایی گفته می‌شود. کوه: به ارتفاعات بیش از ۶۰۰ متر از زمین‌های اطراف هر منطقه کوه گفته می‌شود. قله: بلندترین قسمت هر کوه را قله می‌گویند. یک کوه می‌تواند یک یا چند قله داشته باشد که در یک خط الراس قرار گرفته‌اند. معمولاً به بلندترین قله، قلهٔ اصلی گفته می‌شود و سایر قلل در یک خط الراس را قله‌های فرعی می‌نامند. در کوهنوردی شرط سنی وجود ندارد. در ضمن این رشته ورزشی سن بازنشستگی هم ندارد. هر کسی با هر توانایی می‌تواند به عنوان تفریح یا انجام کار حرفه ایی به کوه برود.<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Alpinistes_Aiguille_du_Midi_03.JPG/250px-Alpinistes_Aiguille_du_Midi_03.JPG" alt="" style="text-align: justify; font-family: tahoma; font-size: 11px;"></h1></div> text/html 2017-12-31T07:18:03+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza زلزله ومناطق زلزله خیز جهان http://posthasta.mihanblog.com/post/186 <div><br></div><div align="justify" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><b>زمین‌لرزه</b>&nbsp;یا&nbsp;<b>زلزله</b>&nbsp;لرزش و جنبش&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86" title="زمین" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">زمین</a>&nbsp;است که به علّت آزاد شدن&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C" title="انرژی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">انرژی</a>&nbsp;ناشی از گسیختگی سریع در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B3%D9%84" title="گسل" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">گسلهای</a>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87" title="پوسته" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">پوستهٔ</a>&nbsp;زمین در مدّتی کوتاه روی می‌دهد. محلّی که منشأ زمین‌لرزه است و انرژی از آنجا خارج می‌شود را&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%98%D8%B1%D9%81%DB%8C" class="mw-redirect" title="کانون ژرفی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">کانون ژرفی</a>، و نقطهٔ بالای کانون در سطح زمین را&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87" class="mw-redirect" title="مرکز سطحی زمین‌لرزه" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مرکز سطحی زمین‌لرزه</a>&nbsp;می‌گویند. پیش از وقوع زمین‌لرزهٔ اصلی معمولاً زلزله‌های نسبتاً خفیف‌تری در منطقه روی می‌دهد که به&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87" title="پیش‌لرزه" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">پیش‌لرزه</a>&nbsp;معروف‌اند. به لرزش‌های بعدی زمین‌لرزه نیز&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87" title="پس‌لرزه" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">پس‌لرزه</a>&nbsp;می‌گویند که با شدّت کمتر و با فاصلهٔ زمانی گوناگون میان چند دقیقه تا چند ماه رخ می‌دهند.</div><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">زمین لرزه نتیجهٔ رهایی ناگهانی انرژی از داخل&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86" class="mw-redirect" title="پوسته زمین" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">پوسته زمین</a>&nbsp;است که امواج ارتعاشی را ایجاد می‌کند. زمین‌لرزه‌ها توسط دستگاه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC" title="لرزه‌سنج" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">زلزله‌سنج</a>&nbsp;یا&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC" title="لرزه‌سنج" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">لرزه‌نگار</a>&nbsp;ثبت می‌شوند. مقدار بزرگی یک زلزله متناسب با&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF" class="mw-redirect" title="انرژی آزاد" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">انرژی آزاد شده</a>&nbsp;زلزله است. زلزله‌های کوچک‌تر از بزرگی ۳ ریشتر اغلب غیر محسوس و بزرگ‌تر از ۶ ریشتر خسارت‌های جدی را به بار می‌آورند، البته&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1" class="mw-redirect" title="ریشتر" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ریشتر</a>&nbsp;که هر واحد اضافه آن حدوداً ده برابر قبلی است (مثلا ۵ نسبت به ۶) فقط واحد اندازه و شدت انرژی تخلیه شده‌است اما عوامل متعدد دیگری از فاصله گرفته (عمق بیشتر تأثیر کمتر از زیر ده کیلومتر تا ۷۰۰ کیلومتر همین‌طور فاصله بیشتر افقی از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2" title="رومرکز" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">رومرکز</a>) تا جهت لرزش (عمودی یا ضربه‌ای) و نوع طول موج لرزش&nbsp;(فاصله جابجایی مکانی رفتی و برگشتی در هر لرزش) در میزان تخریب تأثیر دارند. امواج زلزله سه نوع P و S (امواج بدنی) و سطحی دارند که نوع P که اول می‌آید به امواج فشاری یا طولی مشهور است زیرا امواجش ضربه‌ای بوده و در جهت انتشار می‌لرزانند (مانند بازی کشیدن طناب) و در پوسته زمین با سرعت ۱٫۵ تا ۸ کیلومتر در ثانیه پیش‌می‌روند برعکس امواج S یا امواج قیچی تا ۱٫۷ بار سرعتشان کمتر است و در جهت عمود بر خط انتشار می‌لرزانند (مانند تکاندن سفره) اما نمی‌توانند از مایعات مثلا آب یا سنگ مذاب مثل هسته بیرونی زمین رد شوند. زمین‌لرزه شدید در عمق با زاویه‌ای ۱۰۵ درجه نواحی سطحی را می‌لرزاند و نواحی ورای این زاویه منطقه سایه نامیده می‌شوند و از این رو تجربه نشان داده که امواج P فشاری نسبت به S دامنه بسیار وسیع‌تری از منطقه سایه را پوشش می‌دهند و موج P می‌تواند با تغییر جهت و گذر از گوشته یا هسته بیرونی زمین منطقه‌ای بسیار دور از رومرکز را بلرزاند.<sup id="cite_ref-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87#cite_note-1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">در نزدیکی سطح زمین، زلزله به صورت ارتعاش یا گاهی جابجایی زمین نمایان می‌شود. زمانی که&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87" class="mw-redirect" title="مرکز زمین‌لرزه" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مرکز زمین‌لرزه</a>&nbsp;در داخل دریا باشد، در صورت&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%DA%A9%D9%84" class="mw-redirect" title="تغییر شکل" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">تغییر شکل</a>&nbsp;زیاد و سریع بستر دریا باعث ایجاد<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C" title="سونامی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سونامی</a>&nbsp;می‌شود که معمولاً در زلزله‌های بزرگ‌تر از بزرگی هشت ریشتر اتفاق می‌افتد. ارتعاشات زمین باعث ریزش کوه و همین‌طور فعالیت‌های آتشفشانی می‌شوند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">در حالت کلی کلمهٔ زمین‌لرزه هر نوع ارتعاشی را در بر می‌گیرد - چه ارتعاش طبیعی چه مصنوعی توسط انسان - که موجب ایجاد امواج ارتعاشی می‌شود. زمین‌لرزه‌ها اغلب نتیجه حرکت گسل‌ها هستند، و همین‌طور می‌تواند حاصل فعالیت‌های آتشفشانی، ریزش کوه‌ها، انفجار معدن‌ها و آزمایش‌های هسته‌ای باشد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">نقطهٔ آغازین شکاف لرزه را کانون می‌نامند. مرکز زمین‌لرزه نقطه‌ای در راستای عمودی کانون و در سطح زمین است.</p><div id="toc" class="toc" style="border: 1px solid rgb(162, 169, 177); background-color: rgb(248, 249, 250); padding: 7px; font-size: 13.3px; display: table; zoom: 1; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif;"></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8808/zelzeleh-0802-mm1.jpg" alt=""> text/html 2017-11-17T11:25:33+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza کرفس و خواص بیشمار آن http://posthasta.mihanblog.com/post/185 <font color="#006600" size="7">آب کرفس وکرفس</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.google.com/search?q=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%DA%A9%D8%B1%D9%81%D8%B3+%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C&amp;client=opera&amp;hs=mrM&amp;tbm=isch&amp;source=iu&amp;pf=m&amp;ictx=1&amp;fir=CFIyZ0q6GYhoBM%253A%252CaC7M8zhyuBYluM%252C_&amp;usg=__J_UTnVfURyKfWC9cLaS1a4dEP9w%3D&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjXt9rwwMXXAhVCMZoKHXjCAkgQ9QEIKjAC#imgrc=CFIyZ0q6GYhoBM:" alt="">کرفس را سلطان سبزی ها می نامند.خوردن کرفس شما&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrZoCYHXb3zy-_alMHVkppSsuv23H3G0y7fZkUbY79US8V7PkUvQ" alt=""> text/html 2017-09-23T17:46:32+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza سرما خوردگی و گیا هان دارویی http://posthasta.mihanblog.com/post/182 <font size="7"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#003300">سرما خوردگی و گیا هان دارویی<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8307256500/66.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></font> text/html 2017-08-09T17:35:50+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza 12 کاربرد غیر معمول از خمیر دندان http://posthasta.mihanblog.com/post/179 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAHkAsQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAgMEBQYBBwj/xAA8EAACAQMBBgMFBgUCBwAAAAABAgADBBEFBhIhMUFREyJhFCMycYEHFUJTkaEWM1KCscHhQ1RiY3KS0f/EABsBAQADAQEBAQAAAAAAAAAAAAABAgYEAwUH/8QAKxEAAgEDAwQBAQkAAAAAAAAAAAECAwQREhMxFCFBUQUzFSQyNEJSYXHR/9oADAMBAAIRAxEAPwD3GEIQAhCEAIQhACEIQAhCEAIQhACEIQAhOZjFarwIU8OsAcatTBxnj6RBuF7fuJBqJgEk8ZW69qNXTdOe6pIrFCMhuGB34S0YuTSRWclCLk+EaDxz0QH+4RLV6o5UM/3Ty99u9TBO6tFR2CyZp/2h1Q2LtBjuF4TrdhWSzg4I/J28njJ6D7TV/JA/vnfaKnVUH1mWG2FtcL7lqSv2fh/rId1tJdcSr26DuOP+sorSq/B7u9opZybb2hv+j94Tzr+Jrr/nKf6CdluhqlPtCienQhCcZ2hCEIAQhCAEIQgBCEIAQhEVH3FMAbetuvjhiN1bncGQeAje8uPMecZZVJxngRBJJesroGTn2jRcsAeAB4ZjKE+GQDgr2PONVGzRB6qcyAdu6vBR2kS/prc2Fei4yroQR9Iq7OKmehnEbe4S0Xh5KyWYtezyOuyb+ETcCjGCcmNeUnkJI1iibfVbul/TWbHyzIqDebE1UXmKZiJxxJpiw27y4TpqHqxkmnYM4Bzzkinp1NSC53j2kOoiVTk/BWbwnZc+yW/5KwkbqL7Ej2yEITLG0CEIQAhCEAIQkapdolVkPHHWASYSGb5OgjVS/b8IgE6pUVBkkSvr3BdsAyO9Z6nMxtmAEE4F1Kp7xatkIfXEhs2Y9TbFNfRhILDyfzipPAjMSqndqIRxxkRNU4rUz9IhGZajqzZyMA9oIGLk+7pk893j843RfzCDtm3TJyQWGYzSbBEkg8/2yTw9fr4HxANKq3ODvdpe7fKV1SnVwcPRAz6gmZcucc5pLaWaUTIXdPFaS/kuhehUGWUH5zjatTVfKCx+Uo2eI3sz00opHUlyXf35/wBn95yUuYSNKJyz6XhCEzBsAhCEAJwzsialW8K2fzYLcAYJXJHv9WtaCsvtFNWxxJPKU9jqKXteutOutXwwCSo75lZcW1lWZt5gWJ4+aSdFsqFn45oDG/jPGMM6sWyg9MsyLXeiS0QWiC0g5x0tG3aILRMAUG4x8H3cjrzjpOKZgC6pPkJPXM5n3pMS7ZRZzPnMAYz7sDsTGFbBMd/CPmZH6mSVZkvtAZt+0GTu4bh6zGkzZfaB8NofVhMYec+9Z/RRmb5feJHcwnITqOQ7CczCSD6YhGq9ZaKbzd8Ro3a44EEzLGxw8ZJUJUUtUarcVaKFTUQ/B1xIVptXQqXr2d3RNtXU43WbO98p6bU/CPDqKecNmkmK+0i/qWtmiUmKlus1q3dFhnfA+cwH2lVlrWrHeB3TwOZNDG4si5zsyx6Kmx0FKtstWvcV99hklWxL/Z/Txp6XBW4q1RUK48Qk4xn/AOzO7NaylxbLRZveJwIP+ZfM7FGVXYAjoZ6XE5qTjIixoUqkYuPJcE46xBzJ+y1ZL3S18ZFarTJRyRxlnV0+2qc6eD3XhOY6qkXCTi/BmyTOgyyu9Kempakd9R06ytZcHEFcnQY4T5PrGYsnyD1MgZFufIIhW8xMKjeQRAPu2PpBORAPkX5xgn/MdU5RYzmEQzKbffBaf+TTGkTXbe1PPaJ6MZksz79n9FGav/zEhOJ0CEJ1HGGBOxMIB79tPvtYbtIkPzGJS6Jqa16XhFveUxgg9Zc6m++oPbImGvydJ1Rbmn/KqHiB07iZV9mfodmo1qTpPnlFxtJaVhu6lp7FLqhxyn4l7Sp1ErtDZ09Qt6Ob+2BFagvNx3Hr1xNPbV1q0lbmCMj1mVualPRtoEq0mKrVPFOhBn0barqjjyuP8Mv8hb7VTL/DLn+/Y/om0lA260q1Ytu8N5vi+skaj7Jqlu9F2V1YHIzIO1OzNK7re32WKT1P5i44Fu8yVzo+qWx8qsfVGMsqdKo9UXhkOrcUVolHMSJcUa2g62EJypOVI6qT/tPRbNvGt0ccyJ55Q0TULu5U1kfgRlnOTPRtPpeBb06X48YA6med41hd+57fG6tbaWEaHZFCgvOzMp/aaOQNHtfZbUBgBUY7zyfOI+pVnrm2Er9RsVqqalMYccT6ywhB5mSZSrEHmIl/iUdhmWWp24p1SRwB4iVrZ3+UATXPwj0iHO7bnuZyvvNVGBwE5cfgQQAU4RflGByEdqHCnHXlGzAMTtxcub+jbhzuLT3ivqSZmZabTVxX1q4bOQh3B9JVzQW8dNKKMvcz11ZM7CEJ7nOEIQgHuuuWtSuMUXKleRHeZTXFqPYvTulAdeIbuZubgZqn1kK5pUayFayoyHo0y7yzb29TampmU2Zvlq2a0y/mpndxGdrLbx6NO4Xi9JgQB1GRwl62zemFzUS38Njx3qbFf8GdfQ6B3PfV8IcgFgf8y9Ge3LJX5GNO5Tx5EVKo9j8NzgkcMxb6a/PxD+kd+5aLFXrNUqbvLJxxk/Hf95DbyJ6FCMYvuUZ0onOaj/TAjtlpi21wtanveIp+IsTLgJmOpSBIkFFJrgn0mygPcR0POKmFAgRBUXvzocSO2RGWq7sAmsEf4lB+YjVa1oVaZUoFz1UAESILrnxjbXuDzkALnSqOB4DimepbjmU2o24t6gCOGB/FJV7qDHIGZntRunKsRz6QCWXDEAdJG1C6S0tK1d/hpqWmXvdrqemqRc2tbh1pjemT2h2+pagq29FKiUQcsWXixnpSUXNan2KVdSg3FZYqrVNSo9Rvidix+ZOYneEovv8AtyebfoZ379t/6jPuK4pY7Mz7s62e8S8DiG+JRffdv/VEnW6A6mOop+wrKq/0l/viEz/35Q7n9IR1NP2T0Fb9p9LataXlbaCwqWlRaSraXAeo9uai5L0cDmME4Pzwe0y9KzrJb6PT1LT69a3oPal19hZ8H2euGJUKT8RUdcEjvPRGiOs+AaMw5S+tkq+zU9QtNPq1K9S2S1sy1RWxT3FKFSVUnxW4gdMkcpzU11S4oXVK6+9ErlVPhWlrvUggRWJD7pyd7eGASeQxjjNyI4sEGE1C41oULoWzaiLnFwCvsnkRBnwWpkp5nPkOMniWyBjAka8L6nRo0tPqXT1KfiIa60QzglRgjy469Bjp3msu+UhmAJo0/DRU8Rqm7w33xlvU4ky3TJ4yMvOTbaASZwwgYA1VYASDU4mSq3WQ35yANFecYenmSjyjbc4BXV7cnlK65sS+QZeNGKvKAY3UdnluAd5c/SZO+2BR2LJkZ9J6pVkKrLJInXKPB5M/2fuOTt+kZOwNT81vos9VeMNL6EN6Z5h/Abj/AIr/APrD+BT+Y/6T0wxBkaEWVaR5r/Ax/Mf9IT0iEaEN+R//2Q==" alt=""><font size="7"><font><font><font><font>12کار برد از&nbsp;</font></font></font></font></font><div><font size="7"><font><font color="#006600"><font><font>خمیر دندان</font></font></font></font></font></div> text/html 2017-07-06T16:01:38+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza استعلام خلافی خودرو http://posthasta.mihanblog.com/post/175 <br><div><font face="Mihan-IransansBold" size="7"><font><font><font color="#000066">استعلام خلافی</font><font color="#006600">خودرو.</font></font></font></font></div><div><a href="http://estelam.rahvar120.ir/index.jsp?siteid=1&amp;fkeyid=&amp;siteid=1&amp;pageid=2542" target="" title=""></a><a href="http://estelam.rahvar120.ir/index.jsp?siteid=1&amp;fkeyid=&amp;siteid=1&amp;pageid=2371666" target="" title="">کلیک کنید</a></div> text/html 2017-06-12T12:21:15+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza مداد و اعمال http://posthasta.mihanblog.com/post/174 <font color="#000066" face="Mihan-IransansBold" size="7">مداد واعمال&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media2.picsearch.com/is?4BLu1UcOd4rowlnBWMNWiUZvbeAsg8BxbsNOgLoQfMQ&amp;height=230" alt=""><div><br></div> text/html 2017-05-29T08:11:52+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza حرکت لبخندساز http://posthasta.mihanblog.com/post/168 <font color="#990000" face="Mihan-IransansBold" size="6">حرکت لبخندساز</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8296254542/33.jpg" alt=""> text/html 2017-05-12T11:30:55+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza استندآپ http://posthasta.mihanblog.com/post/162 <font color="#990000" face="Mihan-Nassim" size="7"><font><font>Astndap</font></font></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image42/0.838277001326747024_irannaz_com.jpg" alt=""> text/html 2017-04-02T17:14:06+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza پرسپولیس http://posthasta.mihanblog.com/post/160 <font color="#990000" face="Mihan-IransansBold" size="7">پرسپولیس. &nbsp; &nbsp;</font><a href="http://fc-perspolis.com/" target="" title="">برای دریافت جدید ترین خبر های پرسپولیس کلیک کنید.</a><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.newsum.ir/files/news/images/170402/164302533819.jpg" alt=""></div> text/html 2017-03-23T17:43:29+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza خوابیدن روی شکم وزیان های آن http://posthasta.mihanblog.com/post/159 <font color="#333399" face="Mihan-IransansBold" size="7">خوابیدن روی شکم.</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8290240026/%D8%B6.jpg" alt=""> text/html 2017-02-18T18:52:32+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza شا زده کوچولو http://posthasta.mihanblog.com/post/154 <font color="#663366" face="Mihan-IransansBold" size="7">شازده کوچولو</font><font color="#663366" face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;قضاوت و محا کمه</font><div><font color="#663366" face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.karkan.ir/wp-content/uploads/2012/07/karkan_ir_1411.jpg" alt=""></div></div> text/html 2017-02-18T18:16:38+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza فواید ورزش با هولاهوپ http://posthasta.mihanblog.com/post/153 <font color="#006600" face="Mihan-Nassim" size="6">حلقه‌های رنگی راهی مناسب برای لاغر شدن</font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8286864726/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.jpg" alt=""></div> text/html 2017-01-20T17:44:29+01:00 posthasta.mihanblog.com ahmadreza طرز بر خورد والدین با کودکان بیش فعال http://posthasta.mihanblog.com/post/141 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/p1.jpg" alt="">&nbsp; <font color="#990000" size="7">کودکان بیش فعال</font>